Praktisk

Slik brukes Circadin

Indikasjon

Circadin brukes som monoterapi til kortvarig behandling av primær insomnia karakterisert ved dårlig søvnkvalitet hos pasienter som er 55 år og eldre.

Dosering

Anbefalt dose er 2 mg én gang daglig, 1–2 timer før leggetid og etter mat. Denne doseringen kan fortsette i opptil tretten uker.

Tips til pasienter

Tablettene bør svelges hele. Anbefalt dose er 2 mg én gang daglig, 1–2 timer før leggetid og gjerne etter mat. (Dette bidrar ytterligere til at opptaket av melatonin fordeles gjennom natten) Det kan ta noen dager før man oppnår full effekt. Doseringen kan fortsette i opptil 13 uker.

Nyeste preparatomtale Circadin, klikk her: www.legemiddelverket.no

Diagnostisering

Hvordan stilles diagnosen insomni?

Diagnosen stilles basert på symptomene som tidligere beskrevet, det vil si på pasientens subjektive plager.

Det kan enten være problemer med innsovningen, mange oppvåkninger om natten, for tidlig oppvåkning om morgenen eller dårlig søvnkvalitet, eller en kombinasjon av disse symptomene.

Det er et krav for å få diagnosen insomni at søvnvanskene gir nedsatt funksjon på dagtid, enten i form av økt søvnighet/tretthet, humørsvingninger, redusert yte- eller konsentrasjonsevne, svekket kognitiv eller sosial fungering, økt ulykkesrisiko, fysisk ubehag, eller økt bekymring omkring søvnen.

Det foreligger ikke bestemte kriterier for hvor lenge våkenperiodene om natten må være for at det skal kalles et søvnproblem. Innen forskning på insomni opererer man imidlertid ofte med slike grenser, hvor normal søvn defineres som en innsovningstid på 30 minutter eller kortere, oppvåkninger om natten på til sammen 30 minutter eller kortere, og 30 minutter eller kortere fra reelt til ønsket oppvåkningstidspunkt.

Det er ikke nødvendig med objektiv søvnregistrering for å kunne stille diagnosen. Ved søvnregistreringer finner man ofte mer søvn enn det pasienten selv rapporterer.

Bidragsordningen

Det er mulig å søke om refusjon av utgifter til Circadin via den såkalte bidragsordningen.

Helse- og omsorgsdepartementet har, med hjemmel i folketrygdloven § 5-22 andre ledd, gitt forskrift om bidrag til spesielle formål.

Bidrag kan ytes til dekning av utgifter til bestemte formål som ellers ikke omfattes av folketrygdloven eller annen lov. Utgifter ut over 1600 kroner dekkes med 90%. Det er ikke et vilkår at sykdommen er varig eller at medlemmets økonomi er dårlig.

Det er et vilkår at utgiftene ikke dekkes pliktmessig, verken etter folketrygdloven eller etter annen lov, f.eks. etter lov om ansvar for skade som motorvogn. Det kan heller ikke ytes bidrag til dekning av utgifter som dekkes av tegnet forsikring.

Les mer om vilkårene på NAV.no

Søknadsskjema finner du her

Du forlater nå Circadin.no

 

Du blir nå linket videre til en annen side som ikke er dekket av denne sidens disclaimer.

Denne siden er beregnet på helsepersonell

 

Vennligst bekreft at du er helsepersonell.
Alternativt kan du besøke www.takeda.no